Algemene voorwaarden

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

A. Algemeen

 1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen cursus of aantal lessen.
 2. Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers aanwezig te zijn tijdens de lessen. Dit geldt voor cursussen voor kinderen. De andere cursussen worden primair gevolgd door een volwassene.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

B. Cursus

 1. De hondenschool is niet automatisch gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen. Op de homepagina staan de vakantieperiodes.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les. Indien een cursist individuele begeleiding wenst, dient de afgesproken aantal lessen voor aanvang van de eerste les te worden voldaan.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond, dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus. Alleen indien dit laatste niet mogelijk is zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging van deze verklaring, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de cursus en trainer(s) indien mogelijk ingepast.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

 

C. Bijzondere bepaling

 1. (Ras)honden die nu of in de toekomst volgens de Nederlandse wetgeving in Nederland niet zijn toegestaan, worden niet tot de cursussen van de Hondenschool Buddy toegelaten. Deze honden zijn namelijk volgens de Nederlandse wetgeving in Nederland niet toegestaan!

D. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen ongeveer 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer, aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dient deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond te ook te laten inenten voor kennelhoest).
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 11. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 12. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)
 13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 14. Hondenschool Buddy wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 15. Als er op het eigen terrein van het gedrags- en opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige 'poepbakken'. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 16. Hondenschool Buddy laat géén honden toe bij de theorielessen of in de kantine tenzij anders overeengekomen.
 17. Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan om te roken of gebruik te maken de de mobiele telefoon(tenzij anders is overeengekomen).
 18. De hondenschoolhouder verplicht zich de lessen goed voor te bereiden, de te leren stof zo goed mogelijk uit te leggen en waar nodig met videobeelden te ondersteunen. Verder verplicht hij zich gedurende de cursus op de hoogte te houden van de verrichtingen van cursist en hond én het belang van cursist en hond centraal te stellen.
 19. De cursist verplicht zich de lessen goed voor te bereiden, het opgegeven huiswerk uit te werken, alle theorielessen met name van de basiscursus, oplettend te volgen, de aanwijzingen bij de praktijklessen naar beste kunnen op te volgen, thuis voldoende tijd vrij te maken om volgens aanwijzingen te oefenen en eventuele problemen bij de begeleiding van de hond tijdig bij de instructeur aan te geven.
  Beide partijen zijn zich bewust van elkaar afhankelijk te zijn voor een zo goed mogelijk resultaat.

E. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Hondenschool Buddy
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de Hondenschool Buddy
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenschool Buddy voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.2 genoemd.